ติดตั้งตู้น้ำเย็น 6 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ UF โรงเรียนกองหิน อ.ฮอด จ.เขียงใหม่