ส่งมอบตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก โรงเรียนบ้านหนองคัน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่